Energetika

Dodávky elektrické energie

 • zajišťování návrhů kupních smluv, jejich aktualizací  a přihlášek k odběru (ve spolupráci s dodavatelem elektrické energie)
 • spolupráce při stanovení ceny elektrické energie ve všech položkách a výběr nejvýhodnější varianty
 • navrhování optimalizace odběru elektrické energie s cílem úspor její spotřeby
 • vypracování a sjednání ročního odběrového diagramu
 • vypracování a sjednání čtvrtletních odběrových diagramů
 • sjednávání ročního a čtvrtletního fondu elektrické práce s dodavatelem elektrické energie
 • upřesňování fondu elektrické energie na jednotlivá čtvrtletí a rok
 • provádění měsíčních odečtů elektrické energie z měřících zařízení
 • provádění kontroly funkčnosti měřících zařízení elektrické energie
 • seřizování kompenzačního regulátoru
 • vypracování výkazů o spotřebě elektrické energie vč. předání dodavateli  elektrické energie
 • jednání s dodavatelem elektrické energie ohledně dodávky a odběru elektrické  energie, aktualizace dokumentů (prováděcí pokyny, ceníky, apod.)
 • spolupráce při vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele elektrické energie,  spolupráce s potenciálními dodavateli, vyhodnocení nabídek
 • sledování velikosti elektrického výkonu
 • sledování a kontrola fakturace spotřeby elektrické energie, její  evidence a vyřizování případných reklamací
 • sledování plnění odběrového diagramu spotřeby elektrické energie
 • sledování  a vyhodnocování úrovně účiníku cos fí, regulování spotřeby jalové energie
 • provádění kontroly kompenzačního rozvaděče jalového odběru
 • provádění kontroly spotřeby elektrické energie
 • vypracování plánu spotřeby elektrické energie
 • vypracování rozboru spotřeby elektrické energie
 • provádění kontroly elektroměru, zajištění případné výměny
 • provádění pravidelných pohledových kontrol trafostanice a hlavní rozvodny nízkého napětí (NN)
 • provádění kontroly odběru elektrické energie při vyhlášených regulačních stupních (povinnost ze zákona)
 • posuzování projektové nebo jiné dokumentace z hlediska ekonomiky provozu

Dodávky zemního plynu

 • zajišťování Smlouvy o dodávce a odběru zemního plynu, její aktualizace a přihlášek k odběru (ve spolupráci s dodavatelem ZP)
 • provádění denních a měsíčních odečtů odběru zemního plynu z měřících zařízení plynu
 • zpracování kontrolních hodinových odečtů zemního plynu pro potřeby dodavatele plynu
 • provádění kontroly funkčnosti měřícího zařízení plynu (plynoměrů), vč. zajištění případné výměny
 • spolupráce při stanovení ceny zemního plynu ve všech položkách a výběru nejvýhodnější varianty
 • navrhování optimalizace odběru zemního plynu s cílem úspor jeho spotřeby
 • součinnost s dodavatelem zemního plynu při kontrolním dnu odběrného místa
 • vypracování odběrových diagramů spotřeby zemního plynu, vč. předání dodavateli zemního plynu
 • vypracování plánu spotřeby zemního plynu
 • vypracování rozboru spotřeby zemního plynu
 • vypracování výkazů o spotřebě zemního plynu vč.  předání dodavateli zemního plynu
 • sledování a kontrola fakturace spotřeby zemního plynu, její evidence a vyřizování případných reklamací
 • průběžné sledování spotřeby zemního plynu, kontrola denní rezervované kapacity, návrhy případných úprav
 • aktualizace seznamu plynových spotřebičů pro potřeby dodavatele zemního plynu

Dodávky tepla

 • zajišťování návrhů kupních smluv, jejich aktualizací  a přihlášek k odběru (ve spolupráci s dodavatelem)
 • kontrola smluvních povinností z již uzavřených smluv
 • kontrola odběrových hodnot, kontrola a sjednání odběrového diagramu
 • sledování a kontrola fakturace spotřeby tepla, její  evidence a vyřizování případných reklamací

Dodávky vody

 • zajišťování návrhů kupních smluv, jejich aktualizací  a přihlášek k odběru (ve spolupráci s dodavatelem)
 • provádění kontroly funkčnosti měřících zařízení
 • provádění měsíčních odečtů z měřících zařízení
 • sledování a kontrola fakturace spotřeby vody, její  evidence a vyřizování případných reklamací

Revize

Montáže

Opravy

 

 

Kontakt

ENREPO s.r.o.
K Viaduktu 1336, Kyje, 198 00 Praha 9
Spisová značka: C 233885 vedená u Městského soudu v Praze
č. ú.:73567745/2010 FIO BANKA
603447668
605800087
03567745
DIČ CZ03567745